mmnautika

Splošni pogoji

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji storitve najema plovila določajo medsebojne pravice in obveznosti, ki so povezane z namestitvijo na plovilu oz. s storitvijo najema plovila. Plovila, na katera se Splošni pogoji nanašajo, so namenjena rekreaciji in predstavljajo del flote različnih charter operaterjev, medtem ko MM Nautika posluje kot posrednik pri rezervaciji plovil. Splošni pogoji in vsa določila, ki so navedena v splošnih pogojih pravno obvezujejo najemnika plovila. S potrditvijo namena rezervacije ali s plačilom predujma najemnik sprejema Splošne pogoje.

2. Potrditev rezervacije

Rezervacija je potrjena, ko najemnik ali njegov predstavnik vplača celoten predujem. S strani MM Nautike velja rezervacija za potrjeno, ko je celoten znesek predujma na računu charter operaterja in ko charter operater rezervacijo potrdi.

3. Cena namestitve

Cene, objavljene v trenutno veljavnem ceniku charter operaterja, so izražene v EUR in vključujejo DDV. Charter operater si pridržuje pravico do spremembe cenika brez predhodne najave. Cene vključujejo : namestitev na tehnično brezhibnem in čistem plovilu, s polnim tankom za gorivo, uporabo vse opreme, ki se nahaja na plovilu, obvezno in kasko zavarovanje, zavarovanje posadke v primeru nesreče, stroške priveza v matični marini, dovoljenje za plovbo po hrvaškem morju, koncesijsko dovoljenje za plovilo. V ceno niso vključene pristaniške in druge pristojbine po drugih marinah, stroški goriva, parkiranje avtomobila, zdravstveno zavarovanje posadke in eventuelni ostali stroški.

4. Pogoji plačila

Plovila vključno s pripadajočo opremo, ki so predmet storitve najema, se lahko pričnejo uporabljati samo v primeru urejenega plačila v skladu s plačilnimi pogoji (50% cene se plača ob rezervaciji, preostalih 50% do polne cene najkasneje 4 tedne pred pričetkom storitve najema). V primeru, da je rezervacija opravljena manj kot 4 tedne pred pričetkom storitve najema plovila, je potrebno storitev plačati v celotnem znesku. S plačilom predujma najemnik potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsemi pogoji storitve najema dogovorjenega plovila. S plačilom predujma postane vse, kar je navedeno v teh pogojih pravno obvezujoče tako za najemnika kot za charter operaterja.

5. Pogoji odpovedi - storna

V primeru, da najemnik iz katerega koli razloga odstopi od storitve najema plovila, mora to storiti v pisni obliki (e-mail, faks, priporočeno pismo). Datum prejema odpovedi predstavlja osnovo za obračun odpovednih (storno) stroškov na sledeči način :

 • Odpoved 2 meseca pred pričetkom storitve najema – plača se 30% cene storitve najema
 • Odpoved do 1 meseca pred pričetkom storitve najema – plača se 50% cene storitve najema
 • Odpoved manj kot 1 mesec pred pričetkom storitve najema – plača se 100% cene storitve najema
Najemnik, ki želi storitev najema odpovedati, lahko ob predhodnem dogovoru s charter operaterjem poišče drugo osebo, ki bo prevzela njegove pravice in obveznosti. V kolikor pri tem ne uspe, se obračunajo stroški odpovedi, kot je navedeno zgoraj. V primeru, da najemnik odstopi od storitve najema zaradi objektivnih razlogov (smrt v družini, nesreča s težkimi telesnimi poškodbami, nenadna bolezen za katero je nujno potrebna zdravniška pomoč, težave v nosečnosti itd.), se vplačani znesek najemniku ne vrne, temveč se mu omogoči koriščenje storitve najema kasneje, v istem ali v naslednjem koledarskem letu. Najemnik je v tem primeru dolžan charter operaterju dostaviti verodostojno dokumentacijo (dokaz). Charter operater izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvrševanja zakupljenih storitev najema (v celoti ali delno), ki so povzročene zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, elementarne nezgode, intervencija pristojnih organov). V zvezi z odpovedjo storitve najema se v vsakem primeru priporoča sklenitev zavarovanja za primer odpovedi.

6. Primopredaja plovila (Check in)

Charter operater preda najemniku tehnično brezhibno in kompletno opremljeno plovilo, s polnimi rezervoarji goriva in vode, ter pričakuje enako stanje ob vrnitvi plovila.

Primopredaja plovila (check in) je ob sobotah od 17:00 oz. 18:00 do 21:00.

V primeru, da najemnik brez predhodnega obvestila ne prevzame plovila v roku 48 ur po dogovorjenem času prevzema plovila, charter operater enostransko prekine pogodbo o storitvi najema plovila, najemnik plovila pa kasneje nima pravice zahtevati kakršnegakoli povračila oziroma nadomestila. V primeru, da charter operater zaradi kateregakoli razloga ni v stanju pripraviti dogovorjenega plovila na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem času, lahko pripravi drugo, najmanj enakovredno plovilo. V primeru, da charter operater pri tem ne uspe v roku 24 ur, lahko najemnik storitve od pogodbe odstopi in ima pri tem pravico do vračila vplačanega zneska. V primeru, da se najemnik odloči počakati na ustrezno nadomestno plovilo izven dogovorjenega roka za prevzem plovila (24 ur), lahko zahteva delno vračilo plačanega zneska v proporcionalni višini, glede na število dni, v katerih ni mogel razpolagati s plovilom. Charter operater izključuje vsakršno nadomestilo, večje od dogovorjene cene storitve najema kakor tudi kakršnokoli drugo nadomestilo stroškov najemnika. Najemnik plovila je dolžan pri primopredaji plovila natančno preveriti stanje plovila in pripadajoče opreme, ki se nahaja na inventarnem seznamu ter na morebitna odstopanja charter operaterja takoj na to opozoriti; v primeru, da tega ne stori, se razume, da najemnik nima nikakršnih pripomb. Morebitne skrite napake ali pomanjkljivosti plovila in opreme, ki charter operaterju ob primopredaji plovila niso mogle biti poznane, kakor tudi morebitne pomanjkljivosti, ki so se pojavile po opravljeni primopredaji plovila in opreme, najemniku ne dajejo pravice do zmanjšanja cene storitve najema. Odstopanja opreme in ostalega inventarja od seznama opreme in inventarja, ki ga je najemnik dobil na vpogled, najemniku ne daje pravice do zmanjšanja cene storitve najema – ob pogoju, da s tem ni ogrožena varnost plovbe. Nepravilnosti, odstopanja pri delovanju instrumentov in podobni problemi z opremo in inventarjem najemniku ne dajejo pravice, da zavrne primopredajo plovila in zahteva finančno nadomestilo – ob pogoju, da je navigacija omogočena s klasičnimi postopki navigacije ter da z vidika varnosti plovila in posadke omogoča varno plovbo. Neosnovana je vsaka reklamacija, ki bi temeljila na primerjavi plovila in opreme s plovili in opremo drugih charter operaterjev ali s standardi drugih držav. V primeru, da charter operater ugotovi, da najemnik/voditelj plovila nima potrebnega navigacijskega znanja za upravljanje s plovilom, si charter operater pridržuje pravico, da prepove izplutje plovila. V tem primeru charter operater posadki priključi službenega skiperja, ki se plača po veljavnem ceniku. V primeru, da najemnik ne sprejme (zavrne) dodeljenega skiperja, ima charter operater pravico prepovedati izplutje plovila, prekiniti pogodbo o storitvi najema plovila in v celoti zadržati vplačani znesek najema plovila. Najemnik nima pravice zahtevati povračila škode. Plovilo se preda najemniku s vsemi veljavnimi dokumenti (dovoljenje, prijava, koncesija…) kakor tudi z vsemi prilogami dokumentaciji (spisek luških kapitanij, bencinskih črpalk in podobno). Najemnik se obvezuje z dokumentacijo ravnati s posebno pazljivostjo in jo charter operaterju ob vračilu plovila tudi vrniti (Check out). V primeru, da ustrezna inšpekcijska služba charter operaterju izda denarno kazen zaradi pomanjkljive ali manjkajoče dokumentacije na plovilu, je za to odgovoren najemnik plovila, stroški kazni se poračunajo iz pologa.

7. Vračilo plovila (Check out)

Najemnik plovila se obvezuje vrniti plovilo v dogovorjenem času, najkasneje do 09:00 ure zadnjega dne najema plovila v pogodbeno dogovorjeni marini. Plovilo mora biti čisto, s polnim rezervoarjem goriva in pripravljeno za nadaljnjo plovbo oz. v enakem stanju, kakor je bilo plovilo ob primopredaji (check in). Najemnik se obvezuje odstraniti smeti iz plovila na zato predvideno mesto v marini. V primeru, da nadaljevanje plovbe ni možno ali da je prekoračitev dogovorjene ure vračila plovila neizbežno, mora najemnik o tem obvestiti vodjo charter operaterja, od katerega bo prejel nadaljnja navodila. V primeru prekoračitve dogovorjenega časa vračila plovila zaradi slabega vremena, najemnik prevzame vse stroške, ki so zaradi tega nastali charter operaterju. Zaradi tega se svetuje pravilno in pravočasno planiranje prihoda v dogovorjeno marino, obvezen je prihod v marino v večernih urah dan pred dogovorjenim vračilom plovila (check out). Ob prekoračitvi dogovorjenega datuma in ure vračila plovila je najemnik obvezan plačati za vsak začeti dan zamude dvojno višino dnevnega najema, plačati nadomestilo izgubljenega prihodka charter operaterja ter stroške, ki so bili charter operaterju povzročeni zaradi zamude. Odstopanja od tega pravila so mogoča, vendar izključno ob izrecnem soglasju charter operaterja in najemnika. V primeru, da se plovilo vrne v drugo marino kot je bila dogovorjena kot izhodiščna marina, je najemnik dolžan plačati vse stroške prevoza plovila do izhodiščne (dogovorjene) marine, kazen za zamudo v kolikor je do zamude prišlo, kakor tudi nadomestilo za vse poškodbe, ki jih ne krije zavarovanje, v primeru, da je do poškodb med prevozom prišlo. V primeru, da najemnik plovilo zapusti pred opravljenim vračilom plovila (check out) s strani predstavnika charter operaterja, najemnik prevzema odgovornost za vse evidentirane pripombe in škode nastale v času trajanja storitve najema, ugotovljene s strani charter operaterja. Pred izkrcanjem sledi ob prisotnosti predstavnika charter operaterja pregled splošnega stanja plovila in opreme ter pregled opreme in inventarja glede na inventarni seznam (check out). Najemnik se obvezuje predstavniku charter operaterja prijaviti vse poškodbe in pomanjkljivosti. V primeru, da so poškodbe nastale v podvodnem delu plovila oziroma v primeru, da obstaja sum o možnih podvodnih poškodbah, se opravi podroben pregled podvodnega dela s potapljačem ali z dvigom plovila z dvigalom. O načinu pregleda odloči charter operater, stroške postopka pa plača najemnik.

8. Polog

Pred primopredajo plovila je potrebno vplačati polog v višini, kot je navedeno v ceniku. V kolikor se plovilo vrne nepoškodovano, pravočasno, ne obstajajo ali niso najavljeni zahtevki tretjih oseb ter niso izrečene denarne kazni charter operaterju, ki so povezane z najemom plovila, se polog najemniku v celoti vrne.

Polog se vplača tudi v primeru, kadar storitev najema plovila vključuje tudi skiperja.

Vsi stroški, ki nastanejo zaradi hude malomarnosti in/ali v primeru izgube enega ali več delov plovila, bremenijo najemnika. Charter operater zadrži polog v višini, ki odgovarja vrednosti popravila, nakupa opreme ali posameznega dela plovila. V primeru, da zaradi poškodbe ali izgube delov opreme plovila ni možno nadaljnje opravljanje storitve najema plovila, bo charter operater zadržal polog v višini, ki predstavlja višino izgubljenega prihodka charter operaterja v času trajanja popravila.

9. Zavarovanje

Plovilo je zavarovano za škode proti tretjim osebam ter za odgovornost tretje osebe (obvezno zavarovanje) kakor tudi kasko zavarovano v prijavljeni vrednosti plovila za riziko (po polici zavarovanja). Kasko zavarovanje pokriva škode, ki so večje od višine pologa; ne pokriva pa škode ki je bila povzročena namerno ali zaradi malomarnosti in nepazljivosti (glede na pogoje zavarovalnice). Charter operater ni odgovoren za izgube ali poškodbe lastnine najemnika in ostalih potnikov, članov posadke, kakor tudi ne za tujo lastnino, ki je na plovilu ali v prostorih charter operaterja. Z vplačilom pologa in sprejemom splošnih pogojev se najemnik storitve odpoveduje vsem zahtevkom za povrnitev škode do charter operaterja, povezanim z izgubo in/ali poškodovanjem osebne ali tuje lastnine. Osebni predmeti posadke niso zavarovani, zato se predlaga, da najemnik storitve zavarovanje sklene sam. Posadka je zavarovana. Zavarovanje ne pokriva nezgodnih dogodkov na plovilu, kakor tudi ne pokriva izgube ali poškodb osebnih predmetov in prtljage. V primeru, da v času trajanja storitve najema pride do havarije, najemnik ni dolžan nositi stroškov popravila ( pri normalni uporabi ali pri prekoračitvi višine pologa), vendar je najemnik dolžan pridobiti soglasje (navodila) charter operaterja. Pri večjih havarijah ali kadar so pri tem udeležena tudi druga plovila, je potrebno nesrečo prijaviti pri prvi pristojni luški kapitaniji, pridobiti protokol (potek dogodkov, ugotovitev škode) za zavarovalnico, ter istočasno obvestiti charter operaterja. V primeru, da najemnik storitve svojih obveznosti ne izpolni v celoti, se ga lahko bremeni za celotne stroške nastale škode. Poškodbe na jadrih niso vključene v zavarovanje, stroške poškodbe jader v celoti nosi najemnik storitve. Enako velja za poškodbe motorja, ki so posledica pomanjkanja olja v motorju. Najemnik storitve je dolžan redno preverjati količino olja v motorju. Najemnik storitve ne more pravno bremeniti charter operaterja za kakršnekoli posledice, ki so nastale zaradi napake najemnika storitve in bi bil zaradi teh charter operater odgovoren tretjim osebam. Prav tako charter operater v tem primeru ne nosi nikakršnih sodnih stroškov, ne doma in ne v tujini.

10. Obveznosti najemnika storitve

Najemnik storitve se obvezuje in izjavlja da:

 • bo najkasneje teden dni pred pričetkom najema storitve MM Nautiki dostavil seznam posadke in potnikov (crew list) z imeni, priimki, datumom in krajem rojstva, državljanstvom ter vrsto in številke veljavnih osebnih dokumentov; za skiperja pa dodatno še kopijo dovoljenja za upravljanje s plovilom in upravljanje z VHF postajo;
 • da bo imel veljavne potne dokumente. Stroški izgube ali kraje dokumentov bremenijo najemnika storitve;
 • da bo pazljivo prebral dokumentacijo, ki je pripravljena na plovilu;
 • da bo pazljivo ravnal s plovilom, opremo in inventarjem plovila, da bo vodil ladijski dnevnik in posebej, da ne bo upravljal plovila pod vplivom alkohola ali narkotikov ter da se bo ves čas odgovorno obnašal;
 • da bo plul izključno v mejah teritorialnega morja Hrvaške. Zapustitev teritorialnega morja Hrvaške je mogoče izključno ob predhodnem pisnem soglasju charter operaterja;
 • da bo plul izključno ob zanesljivih vremenskih pogojih in ob dobri vidljivosti, da se bo izogibal nevarnim področjem ter da ne bo plul ponoči;
 • da bo prilagodil plovbo vremenskim pogojem ter sposobnosti posadke ter da ne bo dovolil nepotrebnega obremenjevanja jambora, jader in vrvi;
 • da ne bo zapustil pristanišča ali sidrišča v kolikor plovilo ali del opreme plovila, ki je pomemben za varnost plovbe ni brezhiben;
 • da ne bo zapustil pristanišča v primeru, da so pristaniške oblasti prepovedale plovbo oz. izdale prepoved izplutja, kakor tudi v primeru premajhne količine goriva;
 • da ne bo uporabljal plovila v komercialne namene (prevoz oseb ali blaga proti plačilu), za profesionalni ribolov, šolo jadranja in podobno;
 • da plovila ne bo dal v podnajem ali ga odstopil v uporabo tretji osebi;
 • da ne bo vkrcal na plovilo več oseb od predvidenega števila oseb za določeno plovilo ter da na plovilu ne bodo vkrcane osebe, ki niso navedene na popisu posadke (crew list);
 • da ne bo sodeloval na regatah oziroma tekmovanjih plovil brez pristanka charter operaterja;
 • da ne bo vlekel drugih plovil in da bo sprejel vse potrebne ukrepe, da ne bo prišel v situacijo, da bi bila potrebna vleka plovila;
 • da se strinja s tem, da se pogodba o najemu storitev prekine, v kolikor bi se ugotovilo, da je član posadke prekršil predpis ali zakon Republike Hrvaške ter da charter operater zaradi tega lahko svobodno razpolaga s plovilom brez kakršnekoli pravice za nadomestilo s strani najemnika storitve. Prav tako se posebej ugotavlja, da je charter operater prost kakršnekoli odgovornosti pri pristojnih državnih organih, kajti odgovornost za storjene prekrške in kazniva dejanja nosi izključno najemnik storitve;
 • da prevzame vso odgovornost in da bo charter operaterju nadomestil vse stroške, za katere bi se ugotovilo, da so bili povzročeni z dejanji ali napačnim ukrepanjem najemnika storitve in zaradi katerih je charter operater materialno in kazensko odgovoren tretjim osebam;
 • da je odgovornost najemnika storitve za vse kršitve pravil plovbe in ostalih pravil, ki so bila kršena v času plovbe ter da odgovornost po prenehanju najema storitve ne preneha dokler ni primer zaključen;
 • da bo v primeru havarije plovila, nesreče ali loma opreme zabeležil potek dogodkov, takoj obvestil charter operaterja , podal prijavo o pomorski nesreči najbližji luški kapetaniji ter pridobil potrditev s strani luškega kapetana, zdravnika ali pristojnega organa;
 • da bo v primeru okvare plovila ali opreme, ki je posledica normalne uporabe plovila/opreme takoj o tem obvestil charter operaterja. Charter operater se obvezuje odpraviti napako v roku 24 ur od prejema obvestila. V primeru, da charter operater odpravi napako v tem času, najemnik storitve nima pravice zahtevati nadomestila. Telefonske številke, preko katerih se javi napako, se nahajajo v dokumentaciji na plovilu;
 • v primeru, da mora plovilo ostati v pristanišču zaradi popravila, ki je potrebno zaradi uporabe najemnika storitve, najemnik storitve nima pravice zahtevati denarnega ali kakšnega drugega nadomestila za izgubljeni čas najema plovila. V primeru, da je popravilo potrebno brez krivde najemnika storitve, ima najemnik storitve pravico do nadomestila na proporcionalni osnovi (pro-rata basis). Nobeno drugo nadomestilo ni možno;
 • v kolikor obstaja najmanjši sum, da je plovilo poškodovano na podvodnem delu, je potrebno plovilo odpeljati v najbližje pristanišče ter opraviti podvodni pregled plovila, po potrebi je potrebno organizirati dvig plovila iz vode. Stroške pregleda nosi najemnik storitve;
 • da bo vso škodo nastalo zaradi nevestnega ravnanja in napak, ki ni pokrita z zavarovanjem in za katere charter operater odgovarja tretji strani, najemnik storitve poravnal charter operaterju;
 • da bo v primeru izginotja plovila in pripadajoče opreme, nezmožnosti upravljanja s plovilom, v primeru odvzema plovila, zaplembe ali prepovedi s strani državnih organov ali tretjih oseb, o tem takoj obvestil pristojne organe in charter operaterja ter pridobil policijski zapisnik o dogodku;
 • da bo prevzel vso in izključno odgovornost v primeru zaplembe plovila s strani državnih organov zaradi neustrezne in nezakonite uporabe plovila (komercialni ribolov, dvig antičnih predmetov z morskega dna, itd) v času storitve najema;
 • da odgovarja za onesnaževanje morja ob polnjenju rezervoarjev za gorivo ali odlaganju smeti izven predpisanih mest;
 • da bo vsak dan preverjal stanje olja v motorju. Škoda nastala zaradi premajhne količine olja v motorju je v celoti odgovornost najemnika storitve;
 • da bo domače živali (pes, mačka, itd) vkrcal na plovilo izključno ob predhodnem dovoljenju charter operaterja. Domače živali na plovilu niso dovoljene, izjeme so mogoče samo ob predhodnem dogovoru. V primeru, da se vkrcanje domačih živali dovoli, se najemniku storitve zaračuna dodaten strošek čiščenja plovila skladno s cenikom.
Materialno in kazensko odgovornost za postopke, ki so v nasprotju z zgoraj navedenim prevzetimi obvezami nosi izključno najemnik storitve.

11. Obveznosti MM Nautike

MM Nautika deluje z veliko mednarodno bazo spletnih (online) podatkov o plovilih in poslovno sodeluje z mnogimi charter operaterji, ki upravljajo s flotami plovil. Najemnik storitve se strinja s tem, da MM Nautika deluje kot agencija – posrednik, med najemnikom storitve in charter operaterjem. MM Nautika bo najemniku storitve zagotovila vse informacije o plovilu, namestitvi na plovilu, vseh tehničnih lastnostih plovila (sestavnih delov), dodatnih stroških (npr. stroški skiperja), pomagala najemniku storitve zagotoviti ustrezne ponudbe plovil z namenom zadovoljiti želje in zahteve najemnika storitve ter najemniku storitve pomagala v celotnem poteku rezervacije.
MM Nautika bo prav tako poskrbela za vse odgovore na relevantna vprašanja najemnika storitve ter mu nudila vse informacije, ki so potrebne pri pripravi na najem. MM Nautika bo najemnika obveščala o vseh relevantnih informacijah o rezervaciji, zbrala vse potrebne dokumente (dovoljenja, seznam potnikov - crew list) ter bo opravljala vse ostale dejavnosti posredništva v skladu z pogodbami o poslovnem sodelovanju, ki so podpisane med MM Nautiko in charter operaterji.
Najemnik storitve se strinja, da MM Nautika ni dolžna povrniti najemniku storitve nobenih stroškov, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja obveznosti charter operaterja. Kljub temu bo MM Nautika najemniku nudila podporo in mu pomagala pri postopku pridobitve ustreznih nadomestil stroškov in zaščite interesov najemnika storitev, kot je opredeljeno v tej točki.

Najemnik storitve se strinja, da je charter operater pravno popolnoma ločen pravni subjekt od MM Nautike ter da je vloga MM Nautike v procesu rezervacije izključno posredniška.

12. Pritožbe

Vsak najemnik storitev ima pravico do pritožbe v kolikor misli, da je bila storitev charter operaterja nepopolna in/ali nekvalitetno izpolnjena. Najemnik storitve lahko zahteva delno odškodnino samo v primeru ko takoj ob izkrcanju poda pisno pritožbo in k pritožbi predloži vso pripadajočo dokumentacijo. Pritožba mora biti predana v pisni obliki najkasneje ob odjavi ter mora biti podpisana tako od najemnika storitve kot od predstavnika charter operaterja, kajti v nasprotnem primeru najemnik storitve izgubi vse pravice, ki so vezane na pritožbo glede kvalitete storitve. Pritožb, ki bodo poslane kasneje kot zgoraj navedeno ali bodo posredovane s nepopolno dokumentacijo, charter operater ne bo obravnaval. Charter operater je dolžan odgovoriti najemniku v roku 14 dni od dneva vložitve pritožbe. Charter operater lahko rok za posredovanje odgovora podaljša še za 14 dni, v kolikor mora zbrati dodatne informacije ali preveriti razloge za pritožbo pri neposredno ali posredno udeleženih osebah. Največje nadomestilo lahko doseže višino reklamiranega dela storitve, vendar ne more vsebovati že izkoriščene storitve kakor tudi ne celotnega zneska nadomestila za namestitev. Pravica najemnika storitve za katerokoli nadomestilo nematerialne škode, ki ni bila namerno povzročena s strani charter operaterja, se izključuje. V primeru, da je najemnik storitve sklenil pogodbo kot »last minute« (najem v zadnjem trenutku), najemnik prevzema vse rizike tovrstne storitve. Tovrstna storitev vsebuje določene negotovosti, na katera charter operater ne more vplivati, najemnik storitve pa je tovrstno storitev sprejel prvenstveno zaradi bolj ugodne cene, zato nanjo nima pravice pritožbe charter operaterju. Charter operater ne more prevzeti odgovornosti za morebitne slabe vremenske pogoje, čistočo in temperaturo morja, čistočo v marinah, preobremenjenost pristanišč oziroma marin ter za druge okoliščine, ki bi lahko povzročile nezadovoljstvo najemnika storitve, vendar ne vplivajo neposredno na kvaliteto rezervirane storitve.

13. Pogoji charter operaterja

Najemnik se strinja, da ima lahko v nekaterih primerih charter operater v svojih veljavnih pogojih najema drugačne zahteve in pogoje v zvezi z najemom plovila, kot so navedeni v teh pogojih najema. Najemnik se strinja, da za obveznosti, ki jih ima do charter operaterja, veljajo pogoji najema charter operaterja.

14. Arbitraža

V primeru, da najemnik storitve ni zadovoljen s storitvami charter operaterja ter s charter operaterjem ni mogoče najti mirne in sporazumne rešitve, ima pravico do sodnega postopka. Za vse spore, ki ne bodo rešeni po mirni poti je pristojno sodišče v Republiki Hrvaški, uporablja pa se hrvaško pravo oziroma zakonodaja.

15. Zaščita osebnih podatkov

Najemnik storitve posreduje osebne podatke prostovoljno. Osebni podatki najemnika storitve so potrebni v procesu realizacije zahtevane storitve. Podatki se bodo uporabljali v času medsebojne komunikacije. MM Nautika in charter operater se obvezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretji osebi, razen v primeru potrebe v zvezi z realizacijo zahtevane storitve. Izjeme pri posredovanju osebnih podatkov tretjim osebam se nanašajo na dogovore o zavarovanju rizika za primer odpovedi, zavarovanja posledic nesrečnega slučaja ali bolezni, zavarovanja v zvezi z riziki poškodovanja prtljage ali izgubo prtljage. V primeru, da najemnik sklene zavarovalno polico, se osebni podatki posredujejo zavarovalnici.